Voorwaarden

 

 

Voorwaarden RT-praktijk Rekenaars in beeld

Algemeen:
 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren, en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig gearchiveerd en worden niet (zonder overleg met de contractant) aan derden verstrekt.
 3. Door de cliënt in vertrouwen aan RT-praktijk Rekenaars in beeld vertelde feiten zijn, indien de cliënt dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor ouders, tenzij RT-praktijk Rekenaars in beeld dit tegen het belang van de cliënt acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de cliënt, of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van RT-praktijk Rekenaars in beeld.
 4. Alle door RT-praktijk Rekenaars in beeld geleverde materialen, werkopdrachten, documenten etc. blijven intellectueel eigendom van RT-praktijk Rekenaars in beeld. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.
 5. RT-praktijk Rekenaars in beeld is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan de praktijk.
 6. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is RT-praktijk Rekenaars in beeld volledig afhankelijk van de medewerking van de cliënt. Als de cliënt niet meewerkt, of de cliënt of contractant bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan RT-praktijk Rekenaars in beeld hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 7. RT-praktijk Rekenaars in beeld heeft een inspanningsverplichting, maar kan niet garant staan voor behalen van welke resultaten dan ook.
 8. Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand.
Begeleiding:
 1. In geval van verhindering of ziekte zal de contractant hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis moeten geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
 2. Een leerling kan bij aanhoudend storend gedrag geschorst worden. Het moet gaan om specifiek benoemd, aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag. De procedure is als volgt:
  1. Er wordt een eerste duidelijke waarschuwing gegeven.
  2. Als het gedrag voortduurt, krijgt de leerling een tweede waarschuwing en worden de ouders ingelicht.
  3. Als het gedrag nog voortduurt, wordt de leerling voor die dag naar huis gestuurd, krijgt de ouder een sms-bericht en wordt er met de ouders geëvalueerd, waarna besloten wordt of de begeleiding voortgezet wordt of niet (de factuur loopt door tot het moment van evaluatie).
 3. RT-praktijk Rekenaars in beeld is gesloten tijdens de reguliere vakanties basisonderwijs Utrecht en op feestdagen. Begeleiding tijdens de vakanties kan bij hoge uitzondering, altijd na overleg met RT-praktijk Rekenaars in beeld.
 4. RT-praktijk Rekenaars in beeld kan ook buiten deze dagen gesloten zijn, bijv. in geval van bijscholing. Met ouders en leerlingen wordt- indien gewenst- gezocht naar vervangende tijdstippen. Sluiting buiten vakanties worden tijdig doorgegeven.
 5. Tijdstip van begeleiding wordt altijd in overleg met de leerling en contractant vastgesteld.
 6. De contractant /cliënt dient op tijd aanwezig te zijn voor de begeleiding. De begeleidingsduur is 45 minuten en komt ten einde op de afgesproken tijd, tenzij anders afgesproken. Gemiste begeleidingstijd door te laat komen, kan niet worden ingehaald.
 7. Er is geen minimale afname van begeleiding, het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van het vastgestelde probleem; remedial teaching is maatwerk.
 8. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling voor zijn rekening komt.
Tarieven:
 1. De contractant is aan RT-praktijk Rekenaars in beeld de tarieven verschuldigd zoals bevestigd bij het intakegesprek en zoals geldend bij de totstandkoming van de overeenkomst. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing, onderwijs is hiervan vrijgesteld.
 2. RT-praktijk Rekenaars in beeld is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Aan het eind van elke maand wordt de factuur verstuurd. Alle diensten die in die afgelopen maand zijn verleend, worden opgenomen in die factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 4. Bij een eventuele tweede herinnering op de factuur, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Door het overschrijden van de betalingstermijn is de contractant in verzuim. RT-praktijk Rekenaars in beeld is dan gerechtigd de cliënt te weigeren.
 6. Indien de contractant jegens RT-praktijk Rekenaars in beeld in verzuim is, kan RT-praktijk Rekenaars in beeld de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rekening brengen.
 7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan RT-praktijk Rekenaars in beeld kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

 

Ondertekening

Bij het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van RT-praktijk Rekenaars in beeld.

 

Plaats:                                                                     Datum:  …  -……-  ……

Naam:                                                                     Handtekening: